G-GYM

2003 茨城県水戸市
            Mito-shi, Ibaraki-ken